Posty

O mnie  

Dzień Dobry !
Tę zakładkę zazwyczaj otwierają Ci z Państwa, którzy chcą wiedzieć z kim zawodowo mają do czynienia. Zatem, poniżej takiej informacji udzielam. Nie piszę o wszystkich szkoleniach, kursach i kompetencjach, przepraszam, nie mam czasu. 
W zakresie wykształcenia -  informacje poniżej,  starałam się  ograniczyć do  faktów. 

W zakresie systemu wewnętrznych i zewnętrznych wartości: najważniejsze są dla mnie: etyka, prawo, sprawiedliwość, rodzina, wiedza, przyjaźń, podóże.

Od urodzenia :) mam na imię Katarzyna, lubię zmiany, lubię tworzyć, lubię pomagać, nie boję się procesów i wyzwań skomplikowanych. Muszę być zajęta.Czasami dla równowagi - muszę medytować, polecam, nie ma w tym niczego wstydliwego, mamy prawo do czasu dla siebie, a mózg prawo do przerwy. 
Z wykształcenia jestem ekonomistą (wykształcenie potwierdzone dyplomem ukończenia edukacji na kierunku: Handel Zagraniczny), specjalistą z zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej opartej o  międzynarodowe standardy …

Contractus ab initio voluntatis est, ex post factum necessitatis

W mojej opinii posługiwanie się, zwłaszcza  pomiędzy prawnikami paremiami łacińskimi - wbrew pozorom może ułatwiać komuniakcję. Tak jest w przypadku instytucji "datio in solutum " ( 453 kodeksu cywilnego),  czy lex, a raczej "legis commissoriae" (art. 492 kodeksu cywilnego ), bądź "falsus procurator" ( art.103 kodeksu cywilnego). Jeśli znamy te intytucje, oszczędzamy sobie tłumaczenia ich oczywistych przesłanek. Nie tracimy czasu na ustalenie wspólnej płaszczyzny rozmowy. Poniżej zamieszczam paremie łacińskie, które znalazłam w internecie. Instytucje istotne dla obrotu gospodarczego umieszczę w odrębnym poście. 
Ab inito semper nullum - (Co jest) od początku nieważne, zawsze (jest) nieważneAbsolutus sententia iudicis praesumitur innocens - Uwolniony na mocy wyroku sądowego uchodzi za niewinnegoAbusus non tollit usum - Nadużycie nie wyklucza (prawa) korzystania (z tego uprawnienia)Accesio cedit principali - Rzecz przyłączo…

Zakres usług świadczonych przez ACF

Specjalizacją i zasadniczą płaszczyzną, w obszarze której działa Kancelaria ACF jest  szeroko rozumiane prawo finansowe i gospodarcze.
Wykonujemy między innymi: konsultacje w procesach fuzji i przejęć, analizy finansowe, wyceny przedsiębiorstw, weryfikację dokumentów, zabezpieczanie transakcji, ocenę ryzyka fuzji.usługi w zakresie opracowania i negocjowania umów handlowych, redagowania pism procesowych, zastępstwa procesowego, udzielania porad prawnych przedsiębiorcomapelacje, skargi kasacyjne w postępowaniu cywilnym i karnym   pomoc w zakresie postępowania przed organami administracyjnymi, urzędami skarbowymi, sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i naczelnego sądu administracyjnegodoradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i źródeł finansowania działalności gospodarczejnegocjacje i mediacje gospodarcze na zlecenie klientadoradztwo inwestycyjne i nadzór realizacji  inwestycji w obszarze finansowym  projektowan…

Myśli z podróży

Myśli z podróży 
W tym miejscu piszę do tych, którzy wybaczą mi formę "Ty". Pod tym tematem - nie ma  zagadnień prawnych. Są moje subiektywne refleksje i obserwacje. 
Dla mnie życie jest podróżą, czasami dosłownie, czasami w przenośni. Podróż to czas na normalny  oddech, na utrzymanie dystansu i balansu.
Jedną  z ciekawszych rzeczy podczas rzeczywistych wyjazdów jest doświadczanie samego siebie w oderwaniu od codziennych obowiązków, od tego, za kogo się uważamy. To też jest podróż. Równoległa. W głąb siebie. Twórcza, genialna w owocach. Przyznaję - że wiele z moich doświadczeń i rozwiązań, które stosuje w pracy prawnika, mediatora, analityka  nigdy nie zaistniałoby w życiu, gdyby nie obserwacje, na które mój umysł otwiera się w podróży.
Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby te marzenia spełniać( Coelho). Marzenia są punktem wyjścia. 
Czy jeszcze marzycie? Czy nazywacie to celami? A gdyby…

Rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa informacje podstawowe Rezydencja podatkowa, to w uproszczeniu miejsce, ściślej kraj, w którym wykonujemy obowiązki podatkowe. Co do zasady, dochody osób fizycznych ( w zdecydowanej większości krajów UE), podlegają opodatkowaniu w całości, to jest bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, w kraju, w którym dana osoba posiada miejsce zamieszkania. Zasada ta wyraża tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.
Nieograniczony obowiązek podatkowy oznacza zatem prawo fiskusa, do opodatkowania wszystkich dochodów, w tym zagranicznych podatnika, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
Od powołanej zasady oczywiście istnieją wyjątki, nadto pojęcie zamieszkania zdefiniowane w powyższy sposób jest oczywiście niejasne, dlatego w ślad za Konwencją OECD, na podstawie której konstruowana jest większość międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, za rezydenta uważa się osobę fizyczną, która: 1) posiada na terytorium danego kraju centrum interesów osob…

Doręczenia przesyłek pocztowych

Doręczenia korespondencji sądowej w Polsce Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, pisma dwukrotnie awizowane wpinane są do akt sprawy ze skutkiem doręczenia, stąd często dochodzi do uprawomocnienia orzeczeń, których treści zainteresowani nie poznali . Poniżej przytaczam podstawy prawne działania sądów polskich, w sprawach cywilnych zwracam też uwagę, że strona, która nie brała udziału w postępowaniu, bez własnej w tym winy, nie jest pozbawiona możliwości dochodzenia swoich praw ( racji ) . Proszę jednak brać pod uwagę - że znacznie mniej kosztowne jest wyznaczenie przed wyjazdem z kraju - odpowiedzialnego pełnomocnika do odbioru korespondencji, aniżeli doprowadzenie do wznowienia postępowania lub stwierdzenia jego nieważności. Kodeks postępowania cywlnego przewiduje: "Art. 135. § 1. Doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. § 2. Na wniosek strony doręczenie może być dokonane na wskazany przez nią adres skrytki pocztowej. W ty…

Dawno szukałam cytatu, który byłby mi szczególnie bliski, znalazłam ...

Uznanie nalezy się człowiekowi, który jest na arenie; którego twarz naznaczona jest pyłem, potem i krwią; który odważnie dąży do celu; który myli się i wkrótce ponawia próbę; który w końcu zna triumf wielkiego osiągnięcia; i który jeśli nawet przegra, przynajmniej przegra dając z siebie wszystko, tak że jego miejsce nigdy nie będzie z tymi chłodnymi i tchórzliwymi duszami, które nie zaznały ni zwycięstwa ni porażki. ( Theodore Roosevelt)

Plan przekształcenia spółki kapitałowej - 1 część

Zgodnie z art 551 kodeksu spółek handlowych: Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).


 Do przekształcenia spółki wymagane jest:

1) sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
2) powzięcie uchwały o przekształceniu spółki;
3) powołanie członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;
4) zawarcia umowy albo podpisania statutu spółki przekształconej;
5) dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej


Plan przekształcenia przygotowuje zarząd spółki przekształcanej albo wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej.  Plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W spółce jednoosobowej plan przekształceni…