Posty

O mnie  

Dzień Dobry !
Tę zakładkę zazwyczaj otwierają Ci z Państwa, którzy chcą wiedzieć z kim zawodowo mają do czynienia. Zatem, poniżej takiej informacji udzielam. Nie piszę o wszystkich szkoleniach, kursach i kompetencjach, przepraszam, nie mam czasu. 
W zakresie wykształcenia -  informacje poniżej,  starałam się  ograniczyć do  faktów. 

W zakresie systemu wewnętrznych i zewnętrznych wartości: najważniejsze są dla mnie: etyka, prawo, sprawiedliwość, rodzina, wiedza, przyjaźń, podróże.

Od urodzenia :) mam na imię Katarzyna, lubię zmiany, lubię tworzyć, lubię pomagać, nie boję się procesów i wyzwań skomplikowanych. Muszę być zajęta.Czasami dla równowagi -  medytuję... polecam tę formę resetu. Nie ma w medytacji niczego wstydliwego: mamy prawo do czasu dla siebie, a mózg ma prawo do przerwy. 
Z wykształcenia, jestem prawnikiem, ekonomistą (wykształcenie potwierdzone dyplomem ukończenia edukacji na kierunkach: Prawo i Handel Zagraniczny), specjalistą z zakresie rachunkowości finansowej i za…

Zmiany w Spółce i KRS

Zmiany w spółce –  wpis do KRS dokumenty, opłaty, błędy.  Pomimo długiego stażu w zawodzie prawnika - KRS ( Krajowy Rejestr Sądowy) ciągle potrafi mnie zaskakiwać. Postanowiłam  podzielić się z Państwem moją praktyką.
Istotne zmiany dotyczące Spółki – takie jak zmiana składu  zarządu, zmiana siedziby (miasta, a nie samej w nim ulicy, kodu itd.), zmiana struktury udziałów, włączenie nowego wspólnika, który posiada więcej niż 10 % udziałów, wymagają odnotowania w KRS. Wniosek o wpis zaistniałej zmiany - powinien być złożony do KRS  przez Zarząd, nie później niż w terminie 7dni od dnia zdarzenia uzasadniającego zmianę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Obowiązek ten wynika z art. 22 ustawy o KRS.Zgłoszenie zmiany odbywa się przy pomocy formularzy, opublikowanych  na stronie ministerstwa sprawiedliwości – tu link z opisem: https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/formularze-wniosków-wykorzystywanych-w-krs/W przypadku zmiany dotyczącej  podmiotu zareje…

Spółka jawna - wzory umów i uchwał

Szanowni Państwo, zapraszam do korzystania z wzorców umów i uchwał dotyczących spółki jawnej .
Podkreślam: żaden wzorzec nie zastąpi indywidualnej konsultacji z prawnikiem.
Udostęnione poniżej wzorce, stanowią Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia stycznia 2015 r. (poz. )
Załącznik nr 1
WZORZEC UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ
Umowa spółki jawnej
z dnia …….
§ 1
Stawający:
1) ………………………………………………………………………………………………………...,
2) ………………………………………………………………………………………………………...,
3) …………………………………………………………………………………………………………
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę jawną, zwaną dalej „Spółką”.
§ 2
Firma Spółki brzmi: ……………………………………………………………………… spółka jawna.
§ 3
Siedzibą Spółki jest:………………………………………………………………………………….....
§ 4
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) (PKD …………….) …………………………………………………………………………………..
2) (PKD …………….) …………………………………………………………………………………..
3) (PKD …………….) ………………………………………………………………………………….
§ 5
Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładó…

Contractus ab initio voluntatis est, ex post factum necessitatis

W mojej opinii posługiwanie się, zwłaszcza  pomiędzy prawnikami paremiami łacińskimi - wbrew pozorom może ułatwiać komuniakcję. Tak jest w przypadku instytucji "datio in solutum " ( 453 kodeksu cywilnego),  czy lex, a raczej "legis commissoriae" (art. 492 kodeksu cywilnego ), bądź "falsus procurator" ( art.103 kodeksu cywilnego). Jeśli znamy te intytucje, oszczędzamy sobie tłumaczenia ich oczywistych przesłanek. Nie tracimy czasu na ustalenie wspólnej płaszczyzny rozmowy. Poniżej zamieszczam paremie łacińskie, które znalazłam w internecie. Instytucje istotne dla obrotu gospodarczego umieszczę w odrębnym poście. 
Ab inito semper nullum - (Co jest) od początku nieważne, zawsze (jest) nieważneAbsolutus sententia iudicis praesumitur innocens - Uwolniony na mocy wyroku sądowego uchodzi za niewinnegoAbusus non tollit usum - Nadużycie nie wyklucza (prawa) korzystania (z tego uprawnienia)Accesio cedit principali - Rzecz przyłączo…

Zakres usług świadczonych przez ACF

Specjalizacją i zasadniczą płaszczyzną, w obszarze której działa Kancelaria ACF jest  szeroko rozumiane prawo finansowe i gospodarcze.
Wykonujemy między innymi: konsultacje w procesach fuzji i przejęć, analizy finansowe, wyceny przedsiębiorstw, weryfikację dokumentów, zabezpieczanie transakcji, ocenę ryzyka fuzji.usługi w zakresie opracowania i negocjowania umów handlowych, redagowania pism procesowych, zastępstwa procesowego, udzielania porad prawnych przedsiębiorcomapelacje, skargi kasacyjne w postępowaniu cywilnym i karnym   pomoc w zakresie postępowania przed organami administracyjnymi, urzędami skarbowymi, sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i naczelnego sądu administracyjnegodoradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i źródeł finansowania działalności gospodarczejnegocjacje i mediacje gospodarcze na zlecenie klientadoradztwo inwestycyjne i nadzór realizacji  inwestycji w obszarze finansowym  projektowan…

Myśli z podróży

Myśli z podróży 
W tym miejscu piszę do tych, którzy wybaczą mi formę "Ty". Pod tym tematem - nie ma  zagadnień prawnych. Są moje subiektywne refleksje i obserwacje. 
Dla mnie życie jest podróżą, czasami dosłownie, czasami w przenośni. Podróż to czas na normalny  oddech, na utrzymanie dystansu i balansu.
Jedną  z ciekawszych rzeczy podczas rzeczywistych wyjazdów jest doświadczanie samego siebie w oderwaniu od codziennych obowiązków, od tego, za kogo się uważamy. To też jest podróż. Równoległa. W głąb siebie. Twórcza, genialna w owocach. Przyznaję - że wiele z moich doświadczeń i rozwiązań, które stosuje w pracy prawnika, mediatora, analityka  nigdy nie zaistniałoby w życiu, gdyby nie obserwacje, na które mój umysł otwiera się w podróży.
Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby te marzenia spełniać( Coelho). Marzenia są punktem wyjścia. 
Czy jeszcze marzycie? Czy nazywacie to celami? A gdyby…