Posty

Wyświetlanie postów z czerwca 16, 2017

Zakres usług świadczonych przez ACF

Specjalizacją i zasadniczą płaszczyzną, w obszarze której działa Kancelaria ACF jest  szeroko rozumiane prawo finansowe i gospodarcze. Wykonujemy między innymi: konsultacje w procesach fuzji i przejęć, analizy finansowe, wyceny przedsiębiorstw, weryfikację dokumentów, zabezpieczanie transakcji, ocenę ryzyka fuzji. usługi w zakresie opracowania i negocjowania umów handlowych, redagowania pism procesowych, zastępstwa procesowego, udzielania porad prawnych przedsiębiorcom apelacje, skargi kasacyjne w postępowaniu cywilnym i karnym    pomoc w zakresie postępowania przed organami administracyjnymi, urzędami skarbowymi, sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych i naczelnego sądu administracyjnego    doradztwo w zakresie    restrukturyzacji przedsiębiorstw    i źródeł finansowania    działalności gospodarczej negocjacje i mediacje gospodarcze na zlecenie klienta doradztwo inwestycyjne i nadzór reali

Myśli z podróży

Myśli z podróży  W tym miejscu piszę do tych, którzy wybaczą mi formę "Ty". Pod tym tematem - nie ma  zagadnień prawnych. Są moje subiektywne refleksje i obserwacje.  Dla mnie życie jest podróżą, czasami dosłownie, czasami w przenośni. Podróż to czas na normalny  oddech, na utrzymanie dystansu i balansu. Jedną  z ciekawszych rzeczy podczas rzeczywistych wyjazdów jest doświadczanie samego siebie w oderwaniu od codziennych obowiązków , od tego, za kogo się uważamy. To też jest podróż. Równoległa. W głąb siebie. Twórcza, genialna w owocach. Przyznaję - że wiele z moich doświadczeń i rozwiązań, które stosuje w pracy prawnika, mediatora, analityka  nigdy nie zaistniałoby w życiu, gdyby nie obserwacje, na które mój umysł otwiera się w podróży. Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby te marzenia spełniać( Coelho). Marzenia są punktem wyjścia.  Czy jeszcze marzycie? Czy n

Rezydencja podatkowa

Rezydencja podatkowa informacje podstawowe Rezydencja podatkowa, to w uproszczeniu miejsce, ściślej kraj, w którym wykonujemy obowiązki podatkowe. Co do zasady, dochody osób fizycznych ( w zdecydowanej większości krajów UE), podlegają opodatkowaniu w całości, to jest bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów, w kraju, w którym dana osoba posiada miejsce zamieszkania. Zasada ta wyraża tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Nieograniczony obowiązek podatkowy oznacza zatem prawo fiskusa, do opodatkowania wszystkich dochodów, w tym zagranicznych podatnika, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. Od powołanej zasady oczywiście istnieją wyjątki, nadto pojęcie zamieszkania zdefiniowane w powyższy sposób jest oczywiście niejasne, dlatego w ślad za Konwencją OECD, na podstawie której konstruowana jest większość międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, za rezydenta uważa się osobę fizyczną, która: 1) posiada na terytorium danego kraju centr

Doręczenia przesyłek pocztowych

Doręczenia korespondencji sądowej w Polsce Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, pisma dwukrotnie awizowane wpinane są do akt sprawy ze skutkiem doręczenia, stąd często dochodzi do uprawomocnienia orzeczeń, których treści zainteresowani nie poznali . Poniżej przytaczam podstawy prawne działania sądów polskich, w sprawach cywilnych zwracam też uwagę, że strona, która nie brała udziału w postępowaniu, bez własnej w tym winy, nie jest pozbawiona możliwości dochodzenia swoich praw ( racji ) . Proszę jednak brać pod uwagę - że znacznie mniej kosztowne jest wyznaczenie przed wyjazdem z kraju - odpowiedzialnego pełnomocnika do odbioru korespondencji, aniżeli doprowadzenie do wznowienia postępowania lub stwierdzenia jego nieważności. Kodeks postępowania cywlnego przewiduje: "Art. 135. § 1. Doręczenia dokonuje się w mieszkaniu, w miejscu pracy lub tam, gdzie się adresata zastanie. § 2. Na wniosek strony doręczenie może być dokonane na wskazany przez nią adres skrytki pocztowej.